Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Στάδια ανάπτυξης του Λόγου και της Ομιλίας στα παιδιά


Ηλικία 0-6 μηνών

 Τρομάζει με ήχους

 Αναγνωρίζει ήχους

 Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι

 Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους

 Συχνά ψιθυρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους

 Μιμείται ήχους

 Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες

 Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες

 Χαμογελάει όταν του μιλάνε

 Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει

 Ποικίλλει σε ύψος και ένταση η φωνή του
Ηλικία 7-12 μηνών

 Καταλαβαίνει το ναι και το όχι

 Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του

 Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους

 Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός)

 Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει

 Μιμείται μερικούς ήχους και μελωδίες των ενηλίκων

 Χρησιμοποιεί ήχους ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να προκαλέσει την προσοχή

 Ακούει όταν του μιλάς

 Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα

 Παράγει μίας ή περισσότερες λέξεις

 Χρησιμοποιεί ουσιαστικά

 Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων

 Κατανοεί απλές εντολές


Ηλικία 13-18 μηνών

 Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων.

 Χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί).

 Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα.

 Ακολουθεί απλές εντολές.

 Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος.

 Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις(κυρίως ουσιαστικά)

 Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο.

 Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί.

Ηλικία 19-24 μηνών

 Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς).

 Είναι 25-50% κατανοητό στους ξένους.

 Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.

 Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες.

 Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις.

 Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;».

 Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες.

 Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος.

 Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα.

 Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις.

 Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων.
Ηλικία 2-3 ετών

 Ο λόγος είναι καταληπτός 50-75%.

 Συνεχίζει να ηχολαλεί όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο.

 Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά».

 Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα.(πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά).

 Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους.

 Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις.

 Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.

 Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις.

 Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς.

 Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.

 Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων, με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο

 Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις , άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο.

 Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ως 900 ή περισσότερων λέξεων.

 Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 ως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).

 Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη.

 Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που του λέγονται.

 Μιλάει με δυνατή φωνή.

 Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά.

 Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση

 Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα.

 Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»

 Χρησιμοποιεί μερικά ομαλά ρήματα στον αόριστο, κτητικά μορφήματα, αντωνυμίες και προστακτική.


Ηλικία 3-4 ετών

 Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων.

 Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες(σταματάω-ξεκινάω, μέσα-πάνω, μικρό-μεγάλο)

 Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη.

 Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις(ποιος, τι, πού, γιατί)

 Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις.

 Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα.

 Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις.

 Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους.

 Χειρίζεται επιδέξια τους ενήλικες και παρατηρεί.

 Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά.

 Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.

 Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεων.

 Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεων.

 Ο λόγος είναι 80% καταληπτός.

 Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν.

 Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις.

 Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.

 Συμμετέχει σε συζητήσεις.

 Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου.

Ηλικία 4-5 ετών

 Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών ως το 3.

 Αναγνωρίζει 1 ως 3 χρώματα.

 Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων.

 Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων.

 Μετράει ως το 10 μηχανικά.

 Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.

 Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων.

 Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη.

 Ρωτά για ορισμούς λέξεων.

 Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου.

 Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων.

 Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια.

 Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων.

 Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.

 Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κλπ.

 Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.

 Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.

 Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις.


Ηλικία 5-6 ετών

 Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.

 Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.

 Κάνει ερωτήσεις με το «πώς».

 Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;».

 Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα.

 Χρησιμοποιεί συνδέσμους.

 Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις.

 Ονομάζει τα αντίθετα.

 Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.

 Μετρά ως το 30 μηχανικά.

 Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.

 Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.

 Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία.

 Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια.

 Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά.
Ηλικία 6-7 ετών

 Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα.

 Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.

 Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».

 Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές.

 Απασχολείται με συζητήσεις.

 Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων.

 Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου.

 Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.

 Απαγγέλει το αλφάβητο.

 Μετρά ως το 100 μηχανικά.

 Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως.

 Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή.

(Kenneth Shipley 1998: Assessment in Speech Language Pathology)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου